srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Projekti

Izobraževanje dijakov iz držav zahodnega Balkana

Na šoli bomo v šolskem letu 2022/23 v zaključnih letnikih programa tehnik računalništva in tehnik mehatronike v okviru projekta izobraževali po 1 dijaka iz Srbije:

  • 1 dijak v programu Tehnik računalništva – 4. TRA
  • 1 dijaki v programu Tehnik mehatronike – 4. TM

Letos dijakov novincev ni, saj lani tovrstnega razpisa za pridobitev novih dijakov ni bilo.

Projekt smo pridobili na Javnem razpisu za sofinanciranje tehniškega izobraževanja dijakov iz držav zahodnega Balkana v Sloveniji od šolskega leta 2018/19, 2019/20 in 2020/21 do zaključka izobraževanja, ki ga je razpisal javni sklad RS za razvoj kadrov.

Inovativna učna okolja podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1:1

Projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT (skrajšano Inovativna Pedagogika 1:1) je razvojno raziskovalni projekt, ki je sofinanciran s strani MIZŠ ter ESS v sklopu 10. prednostne osi: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost« in prednostne naložbe 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«.

V projekt je vključenih 75 VIZ, med katerimi je 18 razvojnih, ostali pa so implementacijski. Poleg tega so v projekt vključeni še Univerza v Mariboru (Pedagoška fakulteta ter Fakulteta za naravoslovje in matematiko), Zavod RS za šolstvo ter Pedagoški inštitut. Naša šola je vključena kot razvojna šola.

Namen projekta je premišljena in celovita uporaba orodij, storitev in prenosnih naprav v razredu, kar opozarja na izziv preseganja pasivne rabe IKT v šolah.

Projekt nam omogoča uvajanje prožnih oblik učenja, preko najrazličnejših aktivnosti, ki potekajo v sklopu samega projekta in posledično na našem VIZ.

V razvojne naloge projekta so vključeni: Simon Konečnik, Islam Mušić in še 22 učiteljev. Koordinator projekta je Miran Papež.

Štiriletne aktivnosti projekta se oktobra 2022 zaključujejo.

Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju (PC VIZ)

V letošnjem letu smo se priključili slovenskemu projektu Zavoda za šolstvo in partnerjev, v katerem sodeluje 15 slovenskih srednjih šol. Pridružili smo se, saj si želimo našo trajnostno naravnanost še nadgrajevati in še bolj razširjati tako med učitelje kot tudi dijake. To bomo tudi storili s predavanji priznanih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s to problematiko, tako za učitelje kot za dijake.

K projektu smo povabili sodelavce, ki že ali pa še bodo v svoj pouk uvajali teme trajnostnega razvoja, z namenom, da s svojimi primeri dobrih praks seznanijo še druge sodelujoče v projektu in jih morebiti navdušijo, da tudi oni vključijo v svoj kurikul te teme.

Za začetek smo našo novo učilnico, ki je že sama po sebi trajnostno naravnana, z nekaj sredstvi, ki jih bomo dobili iz projekta nadgradili v smislu reciklaže.

Namen tega projekta je torej v prihodnosti v kurikule vključiti teme trajnostnega razvoja. Koordinatorica projekta je dr. Nataša Meh Peer.

Akreditacija Erasmus 2021-2027, Erasmus+, KA1 – učna mobilnost posameznikov

Projekt je namenjen izvajanju mobilnosti z opravljanjem praktičnega usposabljanja dijakov v podjetjih v tujini in mobilnosti strokovnih delavcev Šolskega centra Velenje za dodatno strokovno usposabljanje v tujini. Opravljeno praktično usposabljanje dijakov v tujini bomo priznali kot sestavni del učnih obveznosti skladno z zahtevami učnih programov vsakega od udeležencev mobilnosti na podlagi ustrezne dokumentacije.

Projektnih aktivnosti mednarodne mobilnosti se bo udeležilo vsaj 20 dijakov ERŠ.

Trajanje projekta: do 31. 8. 2023. Vodja projekta: Miran Papež.

Motiv-e (Methods, tools and resources for effcient and engaging ICT enhanced teaching within VET)

Projekt spada v skupino projektov Erasmus+, KA2, strateška partnerstva.

Cilji tega mednarodnega projekta je omogočiti učiteljem enostaven dostop do XR učnih gradiv, dodatno jih usposobiti za izdelavo XR učnih gradiv ter vzpostaviti VR didaktični center z vso potrebno opremo.

Iz ERŠ na področju projekta sodeluje Samo Železnik.  Koordinator projekta na nivoju ŠCV je Miran Papež.

Projekt EPAS in Eurošola

Dijaki ERŠ so vključeni v projekt EPAS že 7 leto.

Naša naloga je urejen kotiček Evropske unije, ki se nahaja na levi pri vhodu v C stavbo. Postavljeno imamo tudi Facebook in Instagram stran EU za našo šolo, na kateri objavljamo sprotna obvestila iz EU, Evropske hiše … Prav tako nas čaka prireditev ob 9. maju, Dnevu Evrope, ko pripravimo medijsko podprto prireditev za dijake (lani smo pripravili prireditev ob odprtju visokih gred, v katerih so zasajene medovite rastline). S tem smo se priključili vseevropskemu projektu: Posadimo medovite rastline.

Vsako leto se potrudimo narediti kaj novega in predstaviti dijakom našo zgodovino, ustroj in vrednote EU. S tem spodbujamo izgradnjo evropske identitete, kar je temeljni cilj projekta. Pri tem se povezujemo in sodelujemo z dijaki Šole za storitvene dejavnosti.

Koordinatorica projekta na ERŠ je dr. Nataša Meh Peer.

Nacionalni projekt Rastem s knjigo

Dijaki ERŠ so že trinajsto leto vključeni v nacionalni projekt Rastem s knjigo za spodbujanje bralne kulture. Z njim skušamo srednješolce motivirati za branje kakovostnega in izvirnega mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Uradni začetek projekta »Rastem s knjigo SŠ 2022« v šolskem letu 2022/2023 je september 2022. Dijaki bodo ob tem obiskali splošno knjižnico, kjer bodo prejeli predpisan mladinski roman. Knjigo bodo dijaki prebrali kot obvezno branje, o temi, vsebini se bodo pogovarjali in razmišljali pri urah slovenščine, posamezne dele bodo osmislili na drugačen način, z ilustracijami, uprizoritvami … Morda nam letos ponovno uspe povabiti medse tudi pisatelja ali pisateljico. Kot vsako leto bomo tudi tokrat sodelovali z dijaki iz drugih šol ŠCV.

Koordinatorica projekta je Bojana Vrbnjak.

Projekt Beremo skupaj

Beremo skupaj je vseslovenski projekt knjižnic, ki želijo spodbujati branje med mladimi, ki poteka vsako leto v mesecu septembru in oktobru. Izvajalec aktivnosti na ŠCV je naša šolska knjižnica. Učiteljice slovenščine v tem času spodbujamo dijake k branju, z njimi beremo (po razredih, včasih v prostorih knjižnice, zunaj v parku) literaturo, ki ni predpisana kot domače branje. Vsaka učiteljica bo po svoje poskusila uresničiti letošnje vodilo in ga seveda tudi fotografirati.

Letošnji mesec branja bomo brali med sprehodom, med gibanjem. S tem smo se pridružili spodbudi, da se da brati knjige tudi aktivno, v gibanju.

Koordinatorica projekta je Bojana Vrbnjak.

Podjetniške ideje – Start up

V šolskem letu 2022/23 bomo pri spodbujanju podjetništva sodelovali s SAŠA inkubatorjem. Tudi tokrat bo poudarek na kreativnosti, podjetništvu in realizaciji idej. Pri sodelovanju z inkubatorjem se bomo fokusirali na Hackathone in Startup vikende. Cilj sodelovanja je, da se dijaki ukvarjajo z neposredno podjetniško prakso, kjer bodo v timu in na podlagi svojih znanj ter veščin izoblikovali lastne poslovne ideje. V SAŠA inkubatorju bodo našim dijakom na podjetniški poti pomagali tudi mentorji s svetovanjem in dijakom omogočili prostore za razvoj idej. V okviru interesnih dejavnosti za dijake 3. letnika bomo organizirali Podjetniške dneve.

Koordinator aktivnosti na ERŠ je Islam Mušić.

Projekt v sklopu SPIRIT Slovenija: spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2022/2023

V šolskem letu 2022/23 bomo  še naprej aktivno sodelovali v projektu spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki ga vsako leto razpiše SPIRIT Slovenija. V letošnjem šolskem letu bomo izvedli dve aktivnosti.

Aktivnost A
Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti: »Spoznajmo podjetništvo – priložnost novega časa«, kjer bomo izvajali predavanja in delavnice z mentorji na šoli in zunanjimi mentorji. Sodelovali bomo z mentorji iz Saša inkubatorja.

Aktivnost B
Izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani dijakov: start up vikend »Priložnosti v podjetništvu«.

Izvajalci projekta: Islam Mušić, Samo Železnik

Termin izvajanja 1. 9. 2022 – 14. 11. 2022

Evropski okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev in dijakov. Cilj projekta, ki ga želimo v letu 2022/23 doseči je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in dijakov). V programu bodo zasnovane, preizkušene in evalvirane raznolike dejavnosti za razvoj digitalne kompetentnosti deležnikov v vzgoji in izobraževanju.Projekt vodi Aleš Spital. Ostali sodelujoči: Simon Konečnik, Samo Železnik, Klemen Hleb in Klemen Zaponšek.

Developing Artificial Intelligence Curriculum adapted to European High Schools (program Erasmus+, KA2 – strateška partnerstva)

Projekt, ki smo ga pridobili v novembru 2022, je triletni in se zavzema za razvoj novega kurikula na področju umetne inteligence, dvig kompetenc učiteljev in dijakov in bo nadgradil področje robotike in programiranja. Dijaki bodo vsebine povezane z UI kot del strokovnih modulov spoznavali v 1. 2. in 3. letniku računalniškega tehnika.

Moduli, ki jih v aktualnem projektu želimo implementirati za strokovne računalniške šole, so fokusirani na 3 glavna področja UI: računalniški vid (Fakulteta za računalništvo in informatiko iz Ljubljane in ERŠ), robotika (Fakulteta Mino in srednja tehnična šola iz Guimareisha na Portugalskem) ter internet stvari (Fakulteta iz Corune in srednja tehniška šola z Corunje, v Španiji).

S temi znanji bodo dijaki uspešnjejši na trgu dela, v industirji 5.0, pri delu s pametnim okoljem, avtonomnimi vozili …

Z vajami bodo izboljšali svoje sposobnosti in znanje o UI in s tem pripomogli tudi k inovacijam v strokovnem tehničnem izobraževanju v Evropi.

Na mednarodnih srečanjih pa bodo dijaki pod mentorstvom učiteljev izvajali testne učne ure.

Kot rezultati bodo nastali: priročnik za poučevanje naprednih sistemov umetne inteligence, priročnik za učitelje s praktičnimi vajami za delo dijakov in uporabniška knjižnica z bazami podatkov.

V projekt sta vključena, dr. Nataša Meh Peer in Gregor Hrastnik

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660