Projekti

Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju (PC VIZ)

V lanskem letu smo se priključili slovenskemu projektu Centra za poklicno izobraževanje in partnerjev, v katerem sodeluje 15 slovenskih srednjih šol. Pridružili smo se, saj si želimo našo trajnostno naravnanost še nadgrajevati in jo še bolj razširjati tako med učitelje kot tudi dijake. To smo tudi storili s predavanji priznanih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s to problematiko, tako za učitelje, kot za dijake. (predaval nam je dr. Matej Ogrin).

K projektu smo povabili sodelavce, ki že ali pa še bodo v svoj pouk uvajali teme trajnostnega razvoja, z namenom, da s svojimi primeri dobrih praks seznanijo še druge sodelujoče v projektu in jih morebiti navdušijo, da tudi oni vključijo v svoj kurikul te teme.

Za začetek smo našo novo učilnico, ki je že sama po sebi trajnostno naravnana, z nekaj sredstvi, ki smo jih dobili iz projekta nadgradili z obnovljenimi rabljenimi prenosnimi računalniki. Prav tako urejamo kotiček za dijake – za druženje, sestankovanje.

Letošnjim dijakom prvih letnikov bomo podarili stekleničke za vodo.

Namen tega projekta je torej v prihodnosti v kurikule vključiti teme trajnostnega razvoja.

Koordinatorica projekta je dr. Nataša Meh Peer.

Akreditacija Erasmus 2021-2027, Erasmus+, KA1 – učna mobilnost posameznikov

Projekt je namenjen izvajanju mobilnosti z opravljanjem praktičnega usposabljanja dijakov v podjetjih v tujini in mobilnosti strokovnih delavcev Šolskega centra Velenje za dodatno strokovno usposabljanje v tujini. Opravljeno praktično usposabljanje dijakov v tujini bomo priznali kot sestavni del učnih obveznosti skladno z zahtevami učnih programov vsakega od udeležencev mobilnosti na podlagi ustrezne dokumentacije.

Načrtujemo, da se bo projektnih aktivnosti mednarodne mobilnosti udeležilo vsaj 14 dijakov ERŠ.

Trajanje projekta: do 31. 8. 2024. Vodja projekta: Miran Papež.

Projekt EPAS in Eurošola

Dijaki ERŠ so vključeni v projekt EPAS že 7 leto.

Naša naloga je urejen kotiček Evropske unije, ki se nahaja na levi pri vhodu v C stavbo. Postavljeno imamo tudi Facebook in Instagram stran EU za našo šolo, na kateri objavljamo sprotna obvestila iz EU, Evropske hiše ... Prav tako nas čaka prireditev ob 9. maju, Dnevu Evrope, ko pripravimo medijsko podprto prireditev za dijake (lani smo pripravili prireditev s še drugimi dijaki ambasadorji iz ŠCV). Za to prireditev smo dobili nagradni izlet v Strassburg.

Vsako leto se potrudimo narediti kaj novega in predstaviti dijakom našo zgodovino, ustroj in vrednote EU. S tem spodbujamo izgradnjo evropske identitete, kar je temeljni cilj projekta. Pri tem se povezujemo in sodelujemo z dijaki ambasadorji ŠCV.

Koordinatorica projekta na ERŠ je dr. Nataša Meh Peer.

Nacionalni projekt Rastem s knjigo

Dijaki ERŠ so že trinajsto leto vključeni v nacionalni projekt Rastem s knjigo za spodbujanje bralne kulture. Z njim skušamo srednješolce motivirati za branje kakovostnega in izvirnega mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Uradni začetek projekta »Rastem s knjigo SŠ 2023« v šolskem letu 2023/2024 je oktober/november 2023. Dijaki bodo ob tem obiskali splošno knjižnico, kjer bodo prejeli predpisan mladinski roman. Knjigo bodo dijaki prebrali kot obvezno branje, o temi, vsebini se bodo pogovarjali in razmišljali pri urah slovenščine, posamezne dele bodo osmislili na drugačen način, z ilustracijami, uprizoritvami … Morda nam letos ponovno uspe povabiti medse tudi pisatelja ali pisateljico. Kot vsako leto bomo tudi tokrat sodelovali z dijaki iz drugih šol ŠCV.

Koordinatorica projekta je Alenka Meža.

Projekt Beremo skupaj

Beremo skupaj je vseslovenski projekt knjižnic, ki želijo spodbujati branje med mladimi, ki poteka vsako leto v mesecu septembru in oktobru. Izvajalec aktivnosti na ŠCV je naša šolska knjižnica. Učiteljice slovenščine v tem času spodbujamo dijake k branju, z njimi beremo (po razredih, včasih v prostorih knjižnice, zunaj v parku) literaturo, ki ni predpisana kot domače branje. Vsaka učiteljica bo po svoje poskusila uresničiti letošnje vodilo in ga seveda tudi fotografirati.

Letošnji mesec branja bomo brali med sprehodom, med gibanjem. S tem smo se pridružili spodbudi, da se da brati knjige tudi aktivno, v gibanju.

Koordinatorica projekta je Alenka Meža.

Podjetniške ideje – Start up

V šolskem letu 2023/24 bomo pri spodbujanju podjetništva sodelovali s SAŠA inkubatorjem. Tudi tokrat bo poudarek na kreativnosti, podjetništvu in realizaciji idej. Pri sodelovanju z inkubatorjem se bomo fokusirali na Hackathone in Startup vikende. Cilj sodelovanja je, da se dijaki ukvarjajo z neposredno podjetniško prakso, kjer bodo v timu in na podlagi svojih znanj ter veščin izoblikovali lastne poslovne ideje. V SAŠA inkubatorju bodo našim dijakom na podjetniški poti pomagali tudi mentorji s svetovanjem in dijakom omogočili prostore za razvoj idej. V okviru interesnih dejavnosti za dijake 3. letnika bomo organizirali Podjetniške dneve.

Koordinator aktivnosti na ERŠ je Islam Mušić.

Projekt v sklopu SPIRIT Slovenija: spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2023/2024

V šolskem letu 2023/24 bomo  še naprej aktivno sodelovali v projektu spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki ga vsako leto razpiše SPIRIT Slovenija. V letošnjem šolskem letu bomo izvedli eno od aktivnosti (Aktivnost B).

Izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani dijakov: Start up vikend »Priložnosti v podjetništvu«.
Izvajalci projekta: Islam Mušić, Samo Železnik

Termin izvajanja 1. 9. 2023 – 14. 11. 2023

Digitrajni učitelj

Digitrajni učitelj je inovativni projekt, ki dviguje kompetentnost strokovnih delavcev v izobraževanju na področjih digitalne, trajnostne in finančne pismenosti ter vzpostavlja aktivne samoučeče se skupnosti. Projekt sofinancirata Republika Slovenija v okviru Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija v okviru inštrumenta NextGenerationEU, Mehanizma za okrevanje in odpornost. Projekt poteka med leti 2022-2026, na nivoju Slovenije je potrebno usposobiti 20.000 strokovnih in vodstvenih delavcev, ki so v teh letih vključeni v 13 izobraževalnih dni: 11 dni za digitalne kompetence, 1 dan za finančno pismenost in 1 dan za trajnostni razvoj. Projekt vodi Rokus Klett in Konzorcij šolskih centrov skupaj s partnerji v projektu.

Elektro in računalniška šola je pristopila k sodelovanju v projektu. Kazalnik, ki ga moramo doseči v šol. letu 2023/24 je, da se vključi vsaj 60 % kolektiva. Do konca koledarskega leta se bodo izvedli 3 dnevi izobraževanj in do konca šol. leta 2023/24 mora biti izvedenih skupaj 6 izobraževalnih dni. Vsaj 40 % vsebin moramo izvesti na daljavo.

Cilj projekta je, da zagotovimo dvig digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj in finančne pismenosti pri strokovnih delavcih.

Developing Artificial Intelligence Curriculum adapted to European High Schools (program Erasmus+, KA2 – strateška partnerstva)

Projekt, ki smo ga pridobili v novembru 2022, je triletni in se zavzema za razvoj novega kurikula na področju umetne inteligence, dvig kompetenc učiteljev in dijakov in bo nadgradil področje robotike in programiranja. Dijaki bodo vsebine povezane z UI kot del strokovnih modulov spoznavali v 1., 2. in 3. letniku programa tehnik računalništva.

Moduli, ki jih v aktualnem projektu želimo implementirati za strokovne šole s programom računalništva so fokusirani na 3 glavna področja UI: računalniški vid (Fakulteta za računalništvo in informatiko iz Ljubljane in ERŠ), robotika (Fakulteta Mino in srednja tehnična šola iz Guimareisha na Portugalskem) ter internet stvari (Fakulteta iz Corune in srednja tehniška šola iz Corune, v Španiji). S temi znanji bodo dijaki uspešnejši na trgu dela, v industriji 5.0, pri delu s pametnim okoljem, avtonomnimi vozili … Z vajami bodo izboljšali svoje sposobnosti in znanje o UI in s tem pripomogli tudi k inovacijam v strokovnem tehničnem izobraževanju v Evropi.

Na mednarodnih srečanjih bodo dijaki pod mentorstvom učiteljev izvajali testne učne ure. V lanskem šolskem letu je bilo mednarodno srečanje dijakov in učiteljev pri nas na ERŠ.

Kot rezultati bodo nastali: priročnik za poučevanje naprednih sistemov umetne inteligence, priročnik za učitelje s praktičnimi vajami za delo dijakov in uporabniška knjižnica z bazami podatkov.

V projekt sta vključena dr. Nataša Meh Peer in Gregor Hrastnik.

Zdrava šola

V šolskem letu 2022/23 smo bili sprejeti v Slovensko mrežo zdravih šol. Z aktivnim delovanjem pričnemo v letošnjem šolskem letu 2023/24.

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Na ERŠ-u si želimo postati »šola brez plastenk«, kar bomo uresničili s postopno odpravo plastike v šoli, in sicer bomo med drugim zamenjali plastične lončke s papirnatimi v kavnih avtomatih in vsakemu dijaku dali šolsko stekleničko za vodo. S tem bomo tudi pripomogli k manjši količini smeti. S posebnimi nastavki za pipe bomo omogočili dijakom, da si natočijo (neustekleničeno) vodo. Stremimo tudi k zdravem prehranjevanju tako dijakov kot učiteljev. Želimo zmanjšati količino vnosa nezdravih prigrizkov in sladkih pijač, kar bomo poskusili doseči z uvedbo šolskih steklenic za vodo ter s ponudbo sadja in zelenjave lokalnih ponudnikov. Naš cilj je tudi vzpodbujati zdravo obliko komuniciranja (zdravi odnosi - dobra volja - učni napredek) med dijaki, starši in učitelji.

Projekt Zdrava šola nam bo pomagal:

− širiti pomen zdravega življenja med dijaki in zaposlenimi,

− sodelovati z raznimi institucijami, organizacijami in zavodi: NIJZ, ZD Velenje …

− povezovati se s slovenskimi šolami, vključenimi v projektu,

− priti do novih, ustvarjalnih, zanimiv idej za dejavnosti zdravega življenja.

Vključevanje vsebin s področja zdrave šole

  • Vključevanje dijakov preko skupnosti dijakov: skupne akcije, dogodki.
  • Vključevanje učiteljev: Pogovori na učiteljskem zboru, delavnice na pedagoških dnevih: izobraževanja z namenom, da to znanje prenesemo na dijake.
  • Vključevanje staršev: Predstavitev projekta na Svetu staršev in roditeljskih sestankih: organiziranje delavnic za starše in dijake.
  • Vključevanje lokalne skupnosti: Lokalne, okoliške kmetije, športna in kmečka društva: poiskali bomo društva in aktive v lokalni skupnosti, ki delujejo v okviru domače, zdrave, bio prehrane ter aktivnosti.
  • Vključevanje zdravstvene službe: Sodelovanje z ZD Velenje (Dnevi zdravja za zaposlene ŠCV) … Predavanja za starše in dijake na roditeljskih sestankih, UZ …

Člani šolskega tima: Biserka Ledinšek, Jadranka Golčer, Marjetka Herodež, Jolanda Melanšek, Tea Selič, Tomislav Novak, Mojca Ošep, Nada Pirnat, Erina Zukić, Urška Koletnik, Alenka Meža, Simona Diklič, dr. Nataša Meh Peer.

Vodja šolskega tima: Klementina Selčan

Predstavnik vodstva šole: Simon Konečnik

Predstavnik učiteljev: Jadranka Golčer

Predstavnik učencev: aktualni predsednik Skupnosti dijakov

Predstavnik staršev: predsednik Sveta staršev

Predstavnik lokalne skupnosti: Rok Urbanc (Rotaract club Velenje)

Predstavnik zdravstvene službe: Karmen Petek (ZD Velenje)

Projekt KATARINA

Namen projekta je vključevanje temeljnih znanj računalništva in informatike v srednješolsko izobraževanje.

Digitalna doba je tu in z njo tudi potreba po osnovnem razumevanju računalništva in informatike za polno in uspešno življenje. Projekt KATARINA se odziva na to potrebo z uvajanjem temeljnih vsebin računalništva in informatike (RIN) v srednje šole. Kot odgovor na izrazito pomanjkanje teh znanj med mladimi v slovenskem prostoru, projekt oblikuje eksperimentalni načrt za uvedbo, implementacijo in evalvacijo teh vsebin v inovativnih oddelkih srednjih šol.

Glavni cilj projekta je zagotoviti podporno okolje za vključevanje temeljnih vsebin RIN v izobraževalni proces ter spodbujati izmenjavo izkušenj in dobrih praks med strokovnjaki in učitelji. Projekt temelji na kurikularnem okviru RIN, definiranem s strani ekspertne skupine RINOS, ter izkorišča obstoječe vire, kot je spletni učbenik Informatika.

V prvem letu projekta sta vanj vključena dva inovativna oddelka (1. ET in 1. TM), kjer se bo izvajalo več aktivnosti, med drugim gradnja primernih praks, oblikovanje novih vsebin ter sodelovanje z zunanjimi izvajalci za implementacijo teh znanj.

Načrtujejo se tudi dodatne aktivnosti, kot so strokovna ekskurzija in dodatne ure pouka izven rednega urnika. Učitelji bodo pripravili učne scenarije in gradiva za pouk.

Projekt KATARINA je delo Univerze v Ljubljani, Fakultete za računalništvo in informatiko, v sodelovanju z desetimi srednjimi šolami in več zunanjimi partnerji. Za uspeh projekta se načrtuje tesno sodelovanje med vsemi udeleženci, s poudarkom na praktičnih izkušnjah in aplikacijah.

Koordinator projekta je mag. Simon Muha.

VR4EMPATHY

Proti koncu lanskega leta, natančneje 1. 12. 2023 (traja do 30. 11. 2026) smo na ERŠ pristopili k novemu projektu, kamor nas je povabilo MIV.

Projekt je namenjen  uporabi navidezne resničnosti za vključujočo in k dejanjem usmerjeno empatijo v šolah.

Sodelujoči partnerji so iz Grčije, Portugalske, Danske in Slovenije.

Cilji projekta so zasnovati, preizkusiti in nadgraditi inovativne rešitve, ki bodo spodbujale ozaveščeno uporabo tehnologij navidezne resničnosti pri poučevanju različnih predmetov za razvoj kognitivne empatije in izboljšane učne izkušnje v srednjih šolah.

Rezultat projekta bodo priporočila in oblikovani načrti (izobrazbeni viri) za poučevanje VR tehnologije in usposabljanje učiteljev za njeno uporabo pri pouku in vzpostavitev EDTech mreže.

V Sloveniji so partnerji in oblikovalci MIV in TeoF, sodelujoče šole pa: Srednja ekonomska šola Maribor, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija Novo mesto in Elektro in računalniška šola ŠCV.

Koordinatorica na ERŠ je dr. Nataša Meh Peer.

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.