srssersssdgimvssmicdsd

Projekti

Projekti v izvajanju

Inovativna učna okolja podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1:1

V šol. letu 2017/18 smo začeli izvajati 4-letne projektne aktivnosti kot ena izmed razvojnih šol v projektu Inovativna učna okolja, katerega prijavitelj je Zavod Antona Martina Slomška Maribor.

Inovativna učna okolja, podprta z IKT, omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko IK mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam. Na ta način bomo razvijali nove kompetence tako pri učiteljih kot tudi pri udeležencih izobraževanja. Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem smislu in povezuje dijake, vsebine, učitelje, učne vire, organizacijo in pedagogiko.

Na šoli smo določili oddelek, kjer bomo implementirali nove izkušnje inovativne pedagogike, podprte z IKT, in to bo oddelek 1. TRA. Za prvo leto je cilj, da oddelčni učiteljski zbor spozna metode in načine, kako bi lahko svoje delo nadgradil z IK podporo, ki temelji na mobilnih IK napravah. Seveda pa je zaželeno, da metode inovativne pedagogike uporabljamo tudi v ostalih oddelkih in da se v aktivnosti vključuje celoten učiteljski zbor.

V razvojne naloge projekta so vključeni: Simon Konečnik, Islam Mušić, Nino Golčman in mag. Vlasta Leban, v implementacijske naloge pa celoten oddelčni učiteljski zbor 1.TRA. Koordinator projekta je Miran Papež.

Več o projektu in spremljava aktivnosti poteka aktivnosti: http://www.inovativna-sola.si/.

ECVET Matrika kompetenc pri mobilnosti

Namen projekta mobilnosti je, da dijaki – udeleženci mobilnosti – opravijo enomesečno praktično usposabljanje z delom v podjetjih v tujini v različnih državah EU. Pridobljene kompetence, znanja in spretnosti bomo dijakom po opravljeni mobilnosti na podlagi matrike kompetenc (seznama programa dela in pridobljenih kompetenc v tujini oz. opisom učnih izidov, njihovega potrjevanja in priznavanja) priznali kot sestavni del učnih obveznosti skladno z zahtevami učnih programov vsakega od udeležencev mobilnosti.

Načrtujemo, da bomo v projekt vključili vsaj 12 dijakov 3. letnikov srednjega strokovnega izobraževanja. Načrtujemo, da izvedemo delovno prakso v Valletti na Malti v mesecu aprilu (za tehnike računalništva) in v Leipzigu v Nemčiji v mesecu januarju (za elektrotehnike in tehnike mehatronike). Operativno bosta v projektu sodelovala Miran Zevnik in mag. Janko Malovrh, vodja projekta pa je Miran Papež.

Izobraževanje dijakov iz držav zahodnega Balkana

Na ŠC Velenje bomo v šolskem letu 2016/17 v različnih programih srednjega strokovnega izobraževanja izobraževali 11 dijakov iz Srbije ter 5 dijakov iz Bosne in Hercegovine.

Na Elektro in računalniški šoli se bodo kot novinci izobraževali:

 • 1 dijakinja v programu Tehnik računalništva – 1. TRA (Čačak),
 • 2 dijaka v programu Tehnik mehatronike – 2. TM (Valjevo),
 • 2 dijaka v programu Tehnik računalništva – 3. TRB (Tešanj),
 • 1 dijak v programu Elektrotehnik – 3. ET (Čačak).

Preostali dijaki:

 • 3 dijaki ponavljajo v programu Tehnik mehatronike  – 3. TM (2 Valjevo in 1 Tešanj),
 • 4 dijaki v programu Tehnik mehatronike – 4. TM (Valjevo),
 • 2 dijaka v programu Tehnik mehatronike – 4. TM (Tešanj),
 • 1 dijak v programu Tehnik računalništva – 4. TRB (Čačak).

Vseh dijakov, ki se izobražujejo v tem šol. letu preko projekta je 16 (od tega je 6 novincev in 3 dijaki ponavljajo).

Projekt smo pridobili na Javnem razpisu za sofinanciranje tehniškega izobraževanja dijakov iz držav zahodnega Balkana v Sloveniji od šolskega leta 2013/14, 2014/15, 2015/16 in 2016/17 do zaključka izobraževanja, ki ga je razpisal javni sklad RS za razvoj kadrov.

Kako izboljšati sodelovanje med osnovnimi, srednjimi in višjimi strokovnimi šolami?

V okviru inovacijskih projektov nadaljujemo z aktivnostmi lani začetega projekta sodelovanj učiteljev in ravnateljev med osnovnimi, srednjimi ter višjimi šolami. Aktivnosti sodelovanja bomo nadaljevali preko senčenj, ki bodo zajemale učitelje, svetovalne delavce in ravnatelje.

Temeljni cilj projekta je izboljšati kakovost sodelovanja med različnimi stopnjami izobraževanja. Cilj inovacijskega projekta je povečati možnost za sodelovanje učiteljev in predavateljev na vertikalni poti izobraževanja, kjer nas spremlja mnenje, da ni dovolj izkoriščen vidik pedagoškega in didaktičnega sodelovanja. Letošnji cilj je tudi na tem področju vključiti vse osnovne šole na območju MO Velenje z vsemi srednjimi šolami ŠC Velenje. Sodelovanje članov temelji na prostovoljnosti.

Vodja inovacijskega projekta je Simon Konečnik.

Srečno do četrtega letnika

V šol. letu 2016/17 začenjamo z novim inovacijskim projektom, katerega cilj je zmanjšati osip; predvsem v prvih letnikih SSI programov. V ta namen bomo najprej pregledali obstoječe načine delovanja v učno-vzgojnem procesu, identificirali tiste, ki vodijo, pripomorejo k slabemu učnemu uspehu in posledično k osipu, poiskali ustreznejše strategije, metode in načine delovanja in jih uporabili v učno–vzgojnem procesu.

Planirane dejavnosti:

 • določitev ustrezne razporeditve ocenjevanja znanja tekom šolskega leta;
 • dodatno (kontinuirano) izobraževanje dijakov, staršev in učiteljev (večkrat med šolskim letom z ugotavljanjem učinkov izobraževanja);
 • metode učenja, identifikacija potencialnih osipnikov, spremljanje le-teh;
 • priprava dijakov, da si izdelajo načrt učenja;
 • spodbujanje dijakov za branje literature s področja učinkovitega učenja.

Vodja inovacijskega projekta je Urška Koletnik.

Polletno poročilo (PDF)

Kreativni generator

V šol. letu 2015/16 smo se kot partnerji priključili  inovacijskemu projektu z Gimnazijo Celje Center. Ob obstoječih raziskovalnih tekmovanjih (Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline, Mladi za Celje) želimo na regijski ravni razviti model vzporednega natečaja, ki bi mlade spodbujal h kreativnemu izboru raziskovalnih tem s konkretnimi raziskovalnimi cilji (storitvami ali izdelki) in ki bi svojo oporo našel v realnem okolju. Projekt želi ponuditi tudi možnosti za lažje študijsko in poklicno usmerjanje mladih ter usmerjanje in krepitev regijskih štipendijskih shem.

V šol. letu 2016/17 bomo v ta model vključili 6 raziskovalnih nalog, ki so bile preko obeh gibanj že izdelane in javno predstavljene ter so se uvrstile tudi na državni nivo tekmovanja. V tej fazi smo na nivoju šol, kjer so raziskovalne naloge nastale, izbrali naloge, ki smo jih prepoznali kot perspektivne za nadaljnji tehnološki razvoj in/ali implementacijo na trg.

Pomembne informacije in spremljava sprotnega dogajanja na projektu je vidna na spletnem portalu www.kreativni-generator.si.

S strani ERŠ v projektu sodelujejo Simon Konečnik, Robi Pritržnik in Islam Mušić.

Podjetniške ideje – Start up

V šol. letu 2016/17 bomo izvajali krožek podjetništva s poudarkom na iskanju in realizaciji idej. Sodelovali bomo z Ustvarjalnikom, pospeševalnikom mladinskega podjetništva, ki bo predstavljal iztočnico za Start up vikende, kjer bomo sodelovali z našimi dijaki. Cilj krožka Start up je, da se dijaki ukvarjajo z neposredno podjetniško prakso, kjer bodo v timu in na podlagi svojih znanj ter veščin izoblikovali lastno poslovno idejo. Že v prejšnjem šol. letu smo poglobili sodelovanje s Podjetniškim centrom Standard, kjer bodo našim dijakom na podjetniški poti pomagali tudi mentorji s svetovanjem in dijakom omogočili prostore za razvoj ideje.

Krožek Start up se bo odvijal v Podjetniškem centru Standard v sodelovanju z Ustvarjalnikom.

Krožek Start up bo vodil Islam Mušić, prav tako sodelovanje z Ustvarjalnikom in organizacijo Start up vikendov.

Filmska in animacijska predstavitev šole

Med odmevnejše projekte v prihajajočem šol. letu načrtujemo tudi multimedijsko animacijo pročelja naše šole. Z dijaki načrtujemo izdelavo filmov in animacij, ki jih bomo v večernem času projicirali na fasado šole. V aktivnostih bo sodelovala Mestna občina Velenje in Festival Velenje, prav tako bomo v sodelovanje vključili zunanjega izvajalca za najem opreme. V aktivnosti bomo povabili tudi ostale šole Šolskega centra Velenje s ciljem, da se promoviramo tudi na ta način.

Zaključeni projekti

Energetski inženiring

Operativno so dejavnosti energetskega inženiringa opisana v LDN MIC-a.

Aktivnosti so usmerjene v ukrepe učinkovite rabe energije in uporabe alternativnih virov energije na ŠC Velenje, prav tako pa izvajamo in načrtujemo tudi v prihodnje izvajanje storitev za zunanje odjemalce. Dejavnosti energetskega inženiringa so vsebinsko povezane z ukrepi za zmanjšanje stroškov za električno energijo preko različnih tehničnih in organizacijskih ukrepov. Dejavnost projektnega tima energetskega inženiringa je tudi iskanje tržnih storitev iz tega področja.

Iz ERŠ-a sta v energetski inženiring vključena Ivan Škoflek in Stanislav Osojnik. Vodja projekta je Cveto Fendre.

Izvajanje interesnih dejavnosti v obliki projektnega dela

V šol. letu 2013/14 bomo nadaljevali z inovacijskim projektom »Izvajanje interesnih dejavnosti v obliki projektnega dela«, katerega cilj je ponuditi večjo možnost integriranih ključnih kvalifikacij, povečati ponudbo proste izbire pri interesnih vsebinah in uravnoteženost pri izbiri strokovnih in drugih vsebin (kulturnih, športnih, jezikovnih, družboslovnih, naravoslovnih …).Aktivnosti bomo izvajali v obliki dveh projektnih tednov:

– prvi bo od 17. – 24. 1. 2014,
– drugi pa bo od 7. – 11. 4. 2014.

Vsebine prvega projektnega tedna bodo v celoti izbirne za dijake, v drugem projektnem tednu pa samo za zainteresirane dijake. Z ostalimi dijaki bomo v tem času izvedli strnjeno obliko interesnih dejavnosti.

Vodja inovacijskega projekta je Marjetka Herodež, koordinacijo projektnih tednov pa izvaja Miran Zevnik.

Šola pozitivnega vedenja

Primarni namen projekta Šola pozitivnega vedenja je, prek pravilnega nagrajevanja otrokovega vedenja in podeljevanja konstruktivnih pohval/kritik, spodbujanje pozitivnega vedenja otrok. Šola pozitivnega vedenja je v prvi vrsti orodje, ki omogoča učiteljem in staršem, da delujejo usklajeno, otroku pa pomagajo pri krepitvi pomembnih osebnostnih lastnosti ter razvoju kompetenc.

ERŠ se je na povabilo Inštituta za kakovost šolstva odzvala že v letu 2013, ko smo bili poskusna šola za spremljavo vedenja dijakov, kot jih vidijo učitelji in jim zato podelijo pohvalo ali kritiko. V dveh šolskih letih se je povečevalo število pohval in tovrstne aktivnosti bomo spremljali in promovirali  tudi vnaprej. V praktičnem delu je znotraj eAsistenta aplikacija, ki učiteljem omogoča vnos pohval oz. kritik, naloga ravnatelja pa je, da na rednih mesečnih pedagoških konferencah predstavi rezultate spremljave in se z učiteljskim zborom pogovori o vsebinskem ozadju in učinkih.

Projekt šola pozitivnega vedenja poteka od septembra 2015 do junija 2016. Za spremljavo rezultatov in vodenje analiz je zadolžen Simon Konečnik.

Fuell Cell Combined Heat and Pump – FCCHP Future

Projekt poteka drugo šolsko leto in je namenjen spoznavanju s tehnologijo uporabe gorivnih celic pri ogrevalnih napravah.

Aktivnosti v šolskem letu 2015/2016 bodo obsegale pripravo izobraževalnih gradiv (tudi prilagoditev e-gradiv), namenjenih za spoznavanje uporabe ogrevalnih naprav z gorivnimi celicami, ključna aktivnost v šolskem letu pa bo izvedba seminarjev za usposabljanje različnih ciljnih skupin (dijakov, učiteljev in zainteresirane javnosti) na temo uporabe ogrevalnih naprav z gorivnimi celicami v stanovanjskih hišah.

Iz strani ERŠ bosta v projektu sodelovala Zvonko Cencen in mag. Janko Malovrh.

XOOLTIME

V šol. letu 2013/14 začenjamo projekt uporabe tabličnih računalnikov pri pouku. Tako bomo ena izmed prvih šol v Sloveniji, ki vpeljuje nov inovativen način uporabe tabličnega računalnika, kot pripomoček za učenje, ki omogoča večjo učinkovitost izobraževanja tako v šoli, kot doma. Dijakom želimo ob klasičnih učnih metodah ponuditi zanimivo učenje in predvsem takšno, ki bo vodilo do boljših in trajnejših učnih rezultatov.

Pouk bo bolj interaktiven, pričakujemo pa tudi, da bodo dijaki bolj motivirani za šolsko delo in posledično želimo še bolj sistemsko graditi vrednote sprotnega učenja, da je pot do znanja izziv.

V projekt bomo vključili oddelke 1. TRA, 1. TRB in 1. TM. Projektne aktivnosti bo vodil Sašo Gnilšek, tehnično podporo pa bo projektu nudilo podjetje Kultajm.

Install+RES

Učitelji ERŠ-a v novem šolskem letu 2011/12 nadaljujemo s sodelovanjem v projektu Install+RES.Vsebina projekta predstavlja certifikatna oblika usposabljanja inštuktorjev (trenerjev) za izobraževanje inštalaterjev majhnih sistemov obnovljivih virov energije v stavbah. Lansko leto je potekalo izobraževanje iz 4 modulov: Fotonapetost, Solarna termija, Toplotne črpalke in Biomasa. To leto bo potekalo izobraževanje trenerjev za angleško izvebo modula Biomasa in se bo izvajalo v Münchenskem  izobraževalnem BildungszentrumfürSolartechnik (BZS). V tem letu se bodo strokovno pregledala gradiva za izvedbo več tečajev posameznega modula, prav tako se bodo ustvarila tudi reklamna gradiva in spletišče v slovenščini in v nemškem ter angleškem jeziku. Na nacionalni ravni se bo uredilo glede certificiranja in izvedle se bodo testna izobraževanja za inštalterje.

V projektu sodelujejo učitelji iz celotnega ŠCV in zunanji sodelavci. Iz ERŠ-a sodelujejo: Zvone Cencen, Branko Dvoršak, Matjaž Žerak, Nedeljko Grabant, Franc Štravs.

Kandidati, ki bodo uspešno opravili izobraževanje, bodo pridobili certifikat in bodo trenerji na področjih, za katera ta certifikat tudi prejmejo.

Podrobneje je izvedbeni plan projekta predstavljen v LDN MIC-a.

Smeti v Evropi

Projekt ‘Waste in Europe’ traja že drugo leto in vključuje štiri šole: Lycée Professionnel et Technologique Régional l’Estaque iz Marseilla, Francija, ki je tudi koordinatorska šola, Šolski center Velenje, Slovenija, Stredna priemyselna škola elektrotechnicka iz Nove Zamky, Slovaška, Colegiul Technic Buzau, Romunija. Po dogovoru na prvem srečanju v Marseillu oktobra lani smo pripravili gradivo za avtomatsko sortiranje papirja in nabavili sestavne dele za izdelavo takšnega didaktičnega pripomočka. V ta namen smo obiskali tudi sežigalnico odpadkov v Celju z dijaki geotehniške in okoljevarstvene šole. Na Elektro in računalniški šoli so vključeni učitelji (Jure Stres in Ivan Škoflek) in dijaki, ki bodo sestavili model omenjenega stroja za sortiranje papirja. Predvideno je tudi projektno srečanje v Velenju med 19. in 21. oktobrom 2011. Na srečanju bomo prikazali svoje izdelke in se ponovno dogovorili o delu do konca projekta. Zadnje srečanje je predvideno aprila 2012 v Romuniji v kraju Buzau.

MUNUS 2

Projekt MUNUS 2 »Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008 – 2012« predstavlja nadaljevanje aktivnosti projekta MUNUS, ki se je vsebinsko nanašal na posodabljanje in razvoj srednješolskih strokovnih programov.Projekt MUNUS 2 traja v obdobju med leti 2008 in 2012. Temeljni cilj je nadaljevanje projekta MUNUS v smislu celovite implementacije uvajanja novih izobraževalnih programov.

Projektne aktivnosti vodijo konzorcijski partnerji posameznih šolskih centrov (vsak šolski center vodi eno aktivnost), sicer pa smo vse šole aktivno vključene v vse aktivnosti.

ERŠ aktivno sodeluje v aktivnosti modularnega izvajanja programov.

Pristop k celovitejšemu izvajanju novih programov se je pričel v šolskem letu 209/10 in se nadaljuje tudi v tem šolskem letu in se  odraža predvsem pri: pripravi, organizaciji,izvedbi in spremljavi izobraževanja v izbranih oddelkih novega programa.

Člani PUZ so določili znanje in kompetence dijakov, ki jih morajo ti doseči po posameznih letnikih; dokument je dobrodošel pri spremljanju napredka dijakov, pri PUD in izmenjavi dijakov. Nato je sledila priprava oz. dopolnitev katalogov znanj za OK, nadalje posodobitev IK ter priprava oz. dopolnitev minimalnih in optimalnih standardov znanj in načrta ocenjevanja znanja. Do konca tega šolskega leta potekata še aktivnosti priprave učnih situacij in priprave gradiv.

Zelo pomemben dejavnik v organizaciji izobraževanja je kadrovska zasedba in priprava urnika, ki mora slediti cilju, da bo izdelan urnik upošteval pedagoški pristop k pouku ter imel naslednje značilnosti:

 • bločno izvajanje vseh strokovnih modulov,
 • vsak modul je zaključen v enem šolskem letu,
 • sočasno potekata v letniku  največ dva obsežnejša modula,
 • enakomerna tedenska obremenitev za dijake ter za učitelje v celotnem obdobju šolskega pouka.

Zelo pomembna aktivnost pri izvajanju novega programa  je in bo spremljava izobraževanja. V tvorni povezavi s PUZ bo potrebna predvsem podpora vsebinskega področja Kakovost, in sicer na področjih:

– vrednotenja primernosti IK, OK, meril ocenjevanja znanja …,
– evalvacije šolske klime pri dijakih, starših in učiteljih ter delodajalcih,
– evalvacije MUD-a med dijaki in učitelji,

Na osnovi spremljave izobraževanja in predlogov ukrepov za izboljšanje bo PUZ sprotno prilagajal izvajanje izobraževanja.

e-šolstvo

Ministrstvo za šolstvo in šport (program Ro) je na javnem razpisu za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju predvidoma za obdobje 2008 – 2013 izbralo projekte, katerih cilj je nadgradnja obstoječih dejavnosti na področju usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev ter na področju svetovanja, didaktične podpore in tehnične pomoči vzgojno-izobraževalnim zavodom.Obe področji – izobraževanje in svetovanje bosta v okviru Središča za e-šolstvo na vzgojno izobraževalnih zavodih potekali vzporedno in povezano pod skupnim imenom projekta E-šolstvo.

ŠC Velenje nastopa kot partner v projektu, znotraj katerega bodo strokovno sodeloavli tudi zaposleni iz našega zavoda.

Iz strani ERŠ bo v projektu sodeloval Nedeljko Grabant, ki je v vlogi svetovalca. Ključna aktivnost šole bo formiranje IKT tima, ki ga bo vodila Marjetka Herodež. Ključna naloga IKT tima je dvig nivoja uporabe IKT tehnologij in pridobitev novih kompetenc učiteljev iz tega področja.

Različni vidiki organizacije in izvedbe projektnih tednov

V šol. letu 2010/11 smo zaključili z inovacijskim projektom »Različni vidiki organizacije in izvedbe projektnih tednov«, katerega cilj je poiskati najboljše izvedbene in vsebinske možnosti pri projektnem delu.Predstavili smo štiri različne oblike izvedb projektnih tednov:

 1. osnovo predstavlja utečen urnik, vključeni so vsi učitelji, vsakdo pa vsebine usmeri v temo projekta;
 2. ciljno naravnanost projektnega tedna usmerimo v praktični izdelek, ki zahteva prilagoditev urnika in prostorov ter vključenost samo enega dela učiteljev;
 3. edukativno preživetje v naravi na temo raziskovanje alternativnih virov energije,
 4. skupni projektni teden (novost), v katerem so udeleženi vsi dijaki in učitelji hkrati z vnaprej določeno tematsko izbiro in možnostjo nadgradnje organizacije z nivoja šole na nivo celotnega šolskega centra.

V šolskem letu 2011/12 sledi nadaljnja implementacija projekta s 4. obliko izvajanja.

Energetska sanacija

Projekt operacijsko financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, del projekta sofinancira Šolski center Velenje.

Po sanaciji termoizolacijo fasade, zamenjavi oken in sanaciji strehe na objektu C v šol. letu 2012/13 sledi v šolskem letu 2013/14:

– zaključek sanacije mansardnega dela;
– sanacijo in optimizacijo razsvetljave (vgradnja varčnih svetilk, regulacija osvetljevanja, fotosenzorjev, senzorjev gibanja in časovnih stikal, vključno s potrebnimi elektroinstalac. deli);
– vgradnjo energetsko učinkovitih ogrevalnih in hladilnih sistemov, vključno s potrebnimi strojno instalacijskimi deli.

Projekt vodi Uroš Lukič.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660