srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Energetska sanacija

Projekt operacijsko financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, del projekta sofinancira Šolski center Velenje.

Po sanaciji termoizolacijo fasade, zamenjavi oken in sanaciji strehe na objektu C v šol. letu 2012/13 sledi v šolskem letu 2013/14:

– zaključek sanacije mansardnega dela;
– sanacijo in optimizacijo razsvetljave (vgradnja varčnih svetilk, regulacija osvetljevanja, fotosenzorjev, senzorjev gibanja in časovnih stikal, vključno s potrebnimi elektroinstalac. deli);
– vgradnjo energetsko učinkovitih ogrevalnih in hladilnih sistemov, vključno s potrebnimi strojno instalacijskimi deli.

Projekt vodi Uroš Lukič.

Preberi več
e solstvo

e-šolstvo

Ministrstvo za šolstvo in šport (program Ro) je na javnem razpisu za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju predvidoma za obdobje 2008 – 2013 izbralo projekte, katerih cilj je nadgradnja obstoječih dejavnosti na področju usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev ter na področju svetovanja, didaktične podpore in tehnične pomoči vzgojno-izobraževalnim zavodom.Obe področji – izobraževanje in svetovanje bosta v okviru Središča za e-šolstvo na vzgojno izobraževalnih zavodih potekali vzporedno in povezano pod skupnim imenom projekta E-šolstvo.

ŠC Velenje nastopa kot partner v projektu, znotraj katerega bodo strokovno sodeloavli tudi zaposleni iz našega zavoda.

Iz strani ERŠ bo v projektu sodeloval Nedeljko Grabant, ki je v vlogi svetovalca. Ključna aktivnost šole bo formiranje IKT tima, ki ga bo vodila Marjetka Herodež. Ključna naloga IKT tima je dvig nivoja uporabe IKT tehnologij in pridobitev novih kompetenc učiteljev iz tega področja.

Preberi več

Smeti v Evropi

Projekt ‘Waste in Europe’ traja že drugo leto in vključuje štiri šole: Lyceeprofesionnelettechnologiqueregional l’estaque iz Marseilla, Francija, ki je tudi koordinatorska šola, Šolski center Velenje, Slovenija, Strednapriemyselnaškolaelektrotechnicka iz Nove Zamky, Slovaška, ColegiulTechnicBuzau, Romunija. Po dogovoru na prvem srečanju v Marseillu oktobra lani smo pripravili gradivo za avtomatsko sortiranje papirja in nabavili sestavne dele za izdelavo takšnega didaktičnega pripomočka. V ta namen smo obiskali tudi sežigalnico odpadkov v Celju z dijaki geotehniške in okoljevarstvene šole. Na Elektro in računalniški šoli so vključeni učitelji (Jure Stres in Ivan Škoflek) in dijaki, ki bodo sestavili model omenjenega stroja za sortiranje papirja. Predvideno je tudi projektno srečanje v Velenju med 19. in 21. oktobrom 2011. Na srečanju bomo prikazali svoje izdelke in se ponovno dogovorili o delu do konca projekta. Zadnje srečanje je predvideno aprila 2012 v Romuniji v kraju Buzau.

Preberi več

XOOLTIME

V šol. letu 2013/14 začenjamo projekt uporabe tabličnih računalnikov pri pouku. Tako bomo ena izmed prvih šol v Sloveniji, ki vpeljuje nov inovativen način uporabe tabličnega računalnika, kot pripomoček za učenje, ki omogoča večjo učinkovitost izobraževanja tako v šoli, kot doma. Dijakom želimo ob klasičnih učnih metodah ponuditi zanimivo učenje in predvsem takšno, ki bo vodilo do boljših in trajnejših učnih rezultatov.

Pouk bo bolj interaktiven, pričakujemo pa tudi, da bodo dijaki bolj motivirani za šolsko delo in posledično želimo še bolj sistemsko graditi vrednote sprotnega učenja, da je pot do znanja izziv.

V projekt bomo vključili oddelke 1. TRA, 1. TRB in 1. TM. Projektne aktivnosti bo vodil Sašo Gnilšek, tehnično podporo pa bo projektu nudilo podjetje Kultajm.

Preberi več

Šola pozitivnega vedenja

Primarni namen projekta Šola pozitivnega vedenja je, prek pravilnega nagrajevanja otrokovega vedenja in podeljevanja konstruktivnih pohval/kritik, spodbujanje pozitivnega vedenja otrok. Šola pozitivnega vedenja je v prvi vrsti orodje, ki omogoča učiteljem in staršem, da delujejo usklajeno, otroku pa pomagajo pri krepitvi pomembnih osebnostnih lastnosti ter razvoju kompetenc.

ERŠ se je na povabilo Inštituta za kakovost šolstva odzvala že v letu 2013, ko smo bili poskusna šola za spremljavo vedenja dijakov, kot jih vidijo učitelji in jim zato podelijo pohvalo ali kritiko. V dveh šolskih letih se je povečevalo število pohval in tovrstne aktivnosti bomo spremljali in promovirali  tudi vnaprej. V praktičnem delu je znotraj eAsistenta aplikacija, ki učiteljem omogoča vnos pohval oz. kritik, naloga ravnatelja pa je, da na rednih mesečnih pedagoških konferencah predstavi rezultate spremljave in se z učiteljskim zborom pogovori o vsebinskem ozadju in učinkih.

Projekt šola pozitivnega vedenja poteka od septembra 2015 do junija 2016. Za spremljavo rezultatov in vodenje analiz je zadolžen Simon Konečnik.

Preberi več
projektni teden

Različni vidiki organizacije in izvedbe projektnih tednov

V šol. letu 2010/11 smo zaključili z inovacijskim projektom »Različni vidiki organizacije in izvedbe projektnih tednov«, katerega cilj je poiskati najboljše izvedbene in vsebinske možnosti pri projektnem delu.Predstavili smo štiri različne oblike izvedb projektnih tednov:

  1. osnovo predstavlja utečen urnik, vključeni so vsi učitelji, vsakdo pa vsebine usmeri v temo projekta;
  2. ciljno naravnanost projektnega tedna usmerimo v praktični izdelek, ki zahteva prilagoditev urnika in prostorov ter vključenost samo enega dela učiteljev;
  3. edukativno preživetje v naravi na temo raziskovanje alternativnih virov energije,
  4. skupni projektni teden (novost), v katerem so udeleženi vsi dijaki in učitelji hkrati z vnaprej določeno tematsko izbiro in možnostjo nadgradnje organizacije z nivoja šole na nivo celotnega šolskega centra.

V šolskem letu 2011/12 sledi nadaljnja implementacija projekta s 4. obliko izvajanja.

Prav tako načrtujemo v novem šolskem letu nov inovacijski projekt, saj smo predhodnega uspešno zaključili.

Preberi več
munus 2

MUNUS 2

Projekt MUNUS 2 »Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008 – 2012« predstavlja nadaljevanje aktivnosti projekta MUNUS, ki se je vsebinsko nanašal na posodabljanje in razvoj srednješolskih strokovnih programov.Projekt MUNUS 2 traja v obdobju med leti 2008 in 2012. Temeljni cilj je nadaljevanje projekta MUNUS v smislu celovite implementacije uvajanja novih izobraževalnih programov.

Projektne aktivnosti vodijo konzorcijski partnerji posameznih šolskih centrov (vsak šolski center vodi eno aktivnost), sicer pa smo vse šole aktivno vključene v vse aktivnosti.

ERŠ aktivno sodeluje v aktivnosti modularnega izvajanja programov.

Pristop k celovitejšemu izvajanju novih programov se je pričel v šolskem letu 209/10 in se nadaljuje tudi v tem šolskem letu in se  odraža predvsem pri: pripravi, organizaciji,izvedbi in spremljavi izobraževanja v izbranih oddelkih novega programa.

Člani PUZ so določili znanje in kompetence dijakov, ki jih morajo ti doseči po posameznih letnikih; dokument je dobrodošel pri spremljanju napredka dijakov, pri PUD in izmenjavi dijakov. Nato je sledila priprava oz. dopolnitev katalogov znanj za OK, nadalje posodobitev IK ter priprava oz. dopolnitev minimalnih in optimalnih standardov znanj in načrta ocenjevanja znanja. Do konca tega šolskega leta potekata še aktivnosti priprave učnih situacij in priprave gradiv.

Zelo pomemben dejavnik v organizaciji izobraževanja je kadrovska zasedba in priprava urnika, ki mora slediti cilju, da bo izdelan urnik upošteval pedagoški pristop k pouku ter imel naslednje značilnosti:

  • bločno izvajanje vseh strokovnih modulov,
  • vsak modul je zaključen v enem šolskem letu,
  • sočasno potekata v letniku  največ dva obsežnejša modula,
  • enakomerna tedenska obremenitev za dijake ter za učitelje v celotnem obdobju šolskega pouka.

Zelo pomembna aktivnost pri izvajanju novega programa  je in bo spremljava izobraževanja. V tvorni povezavi s PUZ bo potrebna predvsem podpora vsebinskega področja Kakovost, in sicer na področjih:

– vrednotenja primernosti IK, OK, meril ocenjevanja znanja …,
– evalvacije šolske klime pri dijakih, starših in učiteljih ter delodajalcih,
– evalvacije MUD-a med dijaki in učitelji,

 Na osnovi spremljave izobraževanja in predlogov ukrepov za izboljšanje bo PUZ sprotno prilagajal izvajanje izobraževanja.

Preberi več
install RES

Install+RES

Učitelji ERŠ-a v novem šolskem letu 2011/12 nadaljujemo s sodelovanjem v projektu Install+RES.Vsebina projekta predstavlja certifikatna oblika usposabljanja inštuktorjev (trenerjev) za izobraževanje inštalaterjev majhnih sistemov obnovljivih virov energije v stavbah. Lansko leto je potekalo izobraževanje iz 4 modulov: Fotonapetost, Solarna termija, Toplotne črpalke in Biomasa. To leto bo potekalo izobraževanje trenerjev za angleško izvebo modula Biomasa in se bo izvajalo v Münchenskem  izobraževalnem BildungszentrumfürSolartechnik (BZS). V tem letu se bodo strokovno pregledala gradiva za izvedbo več tečajev posameznega modula, prav tako se bodo ustvarila tudi reklamna gradiva in spletišče v slovenščini in v nemškem ter angleškem jeziku. Na nacionalni ravni se bo uredilo glede certificiranja in izvedle se bodo testna izobraževanja za inštalterje.

V projektu sodelujejo učitelji iz celotnega ŠCV in zunanji sodelavci. Iz ERŠ-a sodelujejo: Zvone Cencen, Branko Dvoršak, Matjaž Žerak, Nedeljko Grabant, Franc Štravs.

Kandidati, ki bodo uspešno opravili izobraževanje, bodo pridobili certifikat in bodo trenerji na področjih, za katera ta certifikat tudi prejmejo.

Podrobneje je izvedbeni plan projekta predstavljen v LDN MIC-a.

Preberi več

Fuell Cell Combined Heat and Pump – FCCHP Future

Projekt poteka drugo šolsko leto in je namenjen spoznavanju s tehnologijo uporabe gorivnih celic pri ogrevalnih napravah.

Aktivnosti v šolskem letu 2015/2016 bodo obsegale pripravo izobraževalnih gradiv (tudi prilagoditev e-gradiv), namenjenih za spoznavanje uporabe ogrevalnih naprav z gorivnimi celicami, ključna aktivnost v šolskem letu pa bo izvedba seminarjev za usposabljanje različnih ciljnih skupin (dijakov, učiteljev in zainteresirane javnosti) na temo uporabe ogrevalnih naprav z gorivnimi celicami v stanovanjskih hišah.

Iz strani ERŠ bosta v projektu sodelovala Zvonko Cencen in mag. Janko Malovrh.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660